Legyél tudatos aikido-polgár: add nekünk az adód 1%-át!

Arra kérünk, hogy az adó­be­val­lá­sod elké­szí­té­sé­nél, elké­szít­te­té­sé­nél gon­dolj a Zumm Aikido Egye­sü­letre!

1% A TE AIKIDÓDÉRT!A Zumm Aikido Egye­sü­let, az első olyan aiki­dós egye­sü­let Magyar­or­szá­gon, amely­nek szak­mai vezetője Chris­tian Tis­sier sihan; több mint tíz éve szer­vez edzé­se­ket, edző­tá­bo­ro­kat. Négy helyen, Buda­pes­ten, Sze­ge­den, Nagy­ka­ni­zsán és Kis­kő­rö­sön tar­tunk edzé­se­ket és körül­be­lül ötven magyar aiki­dós­sal büsz­kél­ked­he­tünk.Vall­juk és kül­de­té­sünk­nek tart­juk a test­kul­túra fej­lesz­té­sét és az egész­sé­ges élet­mód és a sport nép­szerű­sí­té­sét, nem csak az edző­te­rem­ben, de tár­sa­dalmi szin­ten is hatást gya­ko­rolva a jövő nem­ze­dé­kek életére. Nyolc fős szer­vezői csap­tunk edzői és hall­ga­tói önkén­te­sei ezért tesz­nek az év min­den nap­ján. Most téged kérünk, hogy segíts – maga­dért is teszed!

Tegyünk együtt az aikidódért!


Kérünk, hogy adód 1%-val támo­gasd a 11 éves Zumm Aiki­dót, hogy mi Téged támo­gat­has­sunk!

​A Zumm Aikido Egye­sü­let adószáma:
18475142   –   1  –  42.


Köszö­net­tel:

Csák Ger­gely
elnök

Tegyünk együtt az aikidóért!

Arra kérünk, hogy az adóbevallásod elkészítésénél, elkészíttetésénél gondolj a Zumm Aikido Közhasznú Egyesületre!

1% A TE AIKIDÓDÉRT!A Zumm Aikido Egyesület, az első olyan aikidós egyesület Magyarországon, amelynek szakmai vezetője Christian Tissier sihan; több mint tíz éve szervez edzéseket, edzőtáborokat. Négy helyen, Budapesten, Szegeden, Nagykanizsán és Kiskőrösön tartunk edzéseket és körülbelül ötven magyar aikidóssal büszkélkedhetünk.


Valljuk és küldetésünknek tartjuk a testkultúra fejlesztését és az egészséges életmód és a sport népszerűsítését, nem csak az edzőteremben, de társadalmi szinten is hatást gyakorolva a jövő nemzedékek életére. Nyolc fős szervezői csaptunk edzői és hallgatói önkéntesei ezért tesznek az év minden napján. Most téged kérünk, hogy segíts – magadért is teszed!

Tegyünk együtt az aikidódért!Kérünk, hogy adód 1%-val támogasd a 10 éves Zumm Aikidót, hogy mi Téged támogathassunk!


​A Zumm Aikido Egyesület adószáma:

18475142  –  1 – 42.Köszönettel:


Csák Gergely
elnökZumm Aikido Egyesület
1071 Budapest, Damjanich utca 32.
Telefon: 06 20 9 654 298
Email: *protected email*

Idén is várjuk az adód 1%-át!

Idén is várjuk az adód 1%-át!

2012-ben 100.000 Ft-ot utaltatok nekünk a személyi jövedelemadótok 1%-ából. Idén, mint közhasznú egyesület, ugyanúgy gyűjtjük az adó 1%-át.

ado1-zumm

Az évi 100.000 Ft-ból az egyesület az edzőtáborok költségeit pótolja ki, illetve az alap adminisztrációs költségekre (honlap fenntartása, levelezés, adózás, könyvelő, telefonköltségek, stb.) költ.

Minden évben megpróbálunk olyan aikidósoknak edzőtábor-költségeket állni, akiknek erre szüksége van. 2012-ben például Daniella tudott részt venni egy prágai edzőtáboron, amelynek költségeit részben az egyesület fizette. Korábban a szegedi dojo reklámköltségeit pótoltuk ki. De hozzájárultunk már a nyári tábor költségeihez is, hogy olcsóbb legyen nektek.

Minél több 1%-ot gyűjtünk, annál többeknek tudjuk megadni a lehetőséget, hogy kijussanak más táborokra, illetve, hogy színvonalasabb és olcsóbb programokat szervezzünk Nektek.

Idén a következőket tervezzük:

 • 20, jó minőségű bokent és 20 jót veszünk;
  két aikidós külföldi edzőtáborát támogatjuk;
  beszállunk a nyári tábor költségeibe.
 • (Várjuk a javaslataitokat: mire költsünk?)
  Mindezt az teszi lehetővé, hogy minél többen adjátok nekünk az adótok 1%-át, illetve minél több ismerősötöknek szóltok, hogy tegyék ők is ugyanezt.

  Kérünk Benneteket, hogy ezt az információt küldjétek el a barátoknak, családnak, ismerősöknek!

  Köszönjük mindenkinek a felajánlást, előre is!

  Ne feledd: neked csak egy papírt kell kitöltened, nekünk azonban nagyon sokat jelent ez az apró gesztus!

  X