Add nekünk idén is az adód 1%-át!

Add nekünk idén is az adód 1%-át!

A Zumm Aikido Egyesület gyűjti a személyi jövedelmadó (SZJA) 1%-át. (Adószámunk: 18475142-1-42) Az adó 1% a Zumm Aikido Egyesület legfőbb bevételi forrása, bennünket nem támogatnak pártok, állambácsi, nincsenek hirdetőink, hiszen semmi mást nem csinálunk, csak aikidózunk.

Az egyetlen valaki, akire támaszkodni tudunk, az Te vagy. Te és az adó 1%-od. 

Minden évben, átlátható módon költjük el a nekünk utalt pénzt: főleg arra, hogy a tagjaink szakmai-technikai fejlődését támogassuk. Nekik biztosítjuk, hogy kedvezménnyel, vagy akár ingyen vehessenek részt aikido edzőtáborokon, vagy a hétköznapi edzéseinken.

 • 2018. karácsonyán, példátlan összefogással, felújítottuk a dojónkat a nekünk utalt adó 1%-ból és adományokból.
 • 2019-ben folytatni szeretnénk ezt a célt és az öltözők felújításával egy európai szintű dojót szeretnénk létrehozni.

dojo felújítás dojo felújítás

Ezért arra kérünk:

Add nekünk az adód 1%-át!

Neked nem kerül semmibe, csak annyit kell tenned, hogy amikor elkészíted az adóbevallásodat,

írd be a civil szervezeteknek fenntartott részbe az adószámunkat: 18475142-1-42;

illetve a szervezetünk nevét: Zumm Aikido Egyesület.

Arra kérünk, oszd meg ezt a bejegyzést a Facebookon és buzdítsd arra a rokonokat, barátokat, ismerősöket, kollégákat, hogy ők is nekünk adják az adó 1%-át.

Köszönjük!

Legyél tudatos aikido-polgár: add nekünk az adód 1%-át!

Arra kérünk, hogy az adó­be­val­lá­sod elké­szí­té­sé­nél, elké­szít­te­té­sé­nél gon­dolj a Zumm Aikido Egye­sü­letre!

1% A TE AIKIDÓDÉRT!A Zumm Aikido Egye­sü­let, az első olyan aiki­dós egye­sü­let Magyar­or­szá­gon, amely­nek szak­mai vezetője Chris­tian Tis­sier sihan; több mint tíz éve szer­vez edzé­se­ket, edző­tá­bo­ro­kat. Négy helyen, Buda­pes­ten, Sze­ge­den, Nagy­ka­ni­zsán és Kis­kő­rö­sön tar­tunk edzé­se­ket és körül­be­lül ötven magyar aiki­dós­sal büsz­kél­ked­he­tünk.Vall­juk és kül­de­té­sünk­nek tart­juk a test­kul­túra fej­lesz­té­sét és az egész­sé­ges élet­mód és a sport nép­szerű­sí­té­sét, nem csak az edző­te­rem­ben, de tár­sa­dalmi szin­ten is hatást gya­ko­rolva a jövő nem­ze­dé­kek életére. Nyolc fős szer­vezői csap­tunk edzői és hall­ga­tói önkén­te­sei ezért tesz­nek az év min­den nap­ján. Most téged kérünk, hogy segíts – maga­dért is teszed!

Tegyünk együtt az aikidódért!


Kérünk, hogy adód 1%-val támo­gasd a 11 éves Zumm Aiki­dót, hogy mi Téged támo­gat­has­sunk!

​A Zumm Aikido Egye­sü­let adószáma:
18475142   –   1  –  42.


Köszö­net­tel:

Csák Ger­gely
elnök

Tegyünk együtt az aikidóért!

Arra kérünk, hogy az adóbevallásod elkészítésénél, elkészíttetésénél gondolj a Zumm Aikido Közhasznú Egyesületre!

1% A TE AIKIDÓDÉRT!A Zumm Aikido Egyesület, az első olyan aikidós egyesület Magyarországon, amelynek szakmai vezetője Christian Tissier sihan; több mint tíz éve szervez edzéseket, edzőtáborokat. Négy helyen, Budapesten, Szegeden, Nagykanizsán és Kiskőrösön tartunk edzéseket és körülbelül ötven magyar aikidóssal büszkélkedhetünk.


Valljuk és küldetésünknek tartjuk a testkultúra fejlesztését és az egészséges életmód és a sport népszerűsítését, nem csak az edzőteremben, de társadalmi szinten is hatást gyakorolva a jövő nemzedékek életére. Nyolc fős szervezői csaptunk edzői és hallgatói önkéntesei ezért tesznek az év minden napján. Most téged kérünk, hogy segíts – magadért is teszed!

Tegyünk együtt az aikidódért!Kérünk, hogy adód 1%-val támogasd a 10 éves Zumm Aikidót, hogy mi Téged támogathassunk!


​A Zumm Aikido Egyesület adószáma:

18475142  –  1 – 42.Köszönettel:


Csák Gergely
elnökZumm Aikido Egyesület
1071 Budapest, Damjanich utca 32.
Telefon: 06 20 9 654 298
Email:

Idén is várjuk az adód 1%-át!

Idén is várjuk az adód 1%-át!

2012-ben 100.000 Ft-ot utaltatok nekünk a személyi jövedelemadótok 1%-ából. Idén, mint közhasznú egyesület, ugyanúgy gyűjtjük az adó 1%-át.

ado1-zumm

Az évi 100.000 Ft-ból az egyesület az edzőtáborok költségeit pótolja ki, illetve az alap adminisztrációs költségekre (honlap fenntartása, levelezés, adózás, könyvelő, telefonköltségek, stb.) költ.

Minden évben megpróbálunk olyan aikidósoknak edzőtábor-költségeket állni, akiknek erre szüksége van. 2012-ben például Daniella tudott részt venni egy prágai edzőtáboron, amelynek költségeit részben az egyesület fizette. Korábban a szegedi dojo reklámköltségeit pótoltuk ki. De hozzájárultunk már a nyári tábor költségeihez is, hogy olcsóbb legyen nektek.

Minél több 1%-ot gyűjtünk, annál többeknek tudjuk megadni a lehetőséget, hogy kijussanak más táborokra, illetve, hogy színvonalasabb és olcsóbb programokat szervezzünk Nektek.

Idén a következőket tervezzük:

 • 20, jó minőségű bokent és 20 jót veszünk;
  két aikidós külföldi edzőtáborát támogatjuk;
  beszállunk a nyári tábor költségeibe.
 • (Várjuk a javaslataitokat: mire költsünk?)
  Mindezt az teszi lehetővé, hogy minél többen adjátok nekünk az adótok 1%-át, illetve minél több ismerősötöknek szóltok, hogy tegyék ők is ugyanezt.

  Kérünk Benneteket, hogy ezt az információt küldjétek el a barátoknak, családnak, ismerősöknek!

  Köszönjük mindenkinek a felajánlást, előre is!

  Ne feledd: neked csak egy papírt kell kitöltened, nekünk azonban nagyon sokat jelent ez az apró gesztus!

  X