Miért megyek el a Megvilágosodás Helyének napjára?

Miért megyek el a Megvilágosodás Helyének napjára?

„道場”
/a japán edzőterem, azaz a dojo vagy dódzsó kandzsija/

„Dojo lehet mindaz a hely, ahol budot oktatnak”
/ismeretlen/

Április 30-a jelentős nap lesz a Zumm Aikido Egyesület és Dojo életében. A második alkalommal rendezzük meg a Dojo Napját, azt a napot, amelyet mi szervezünk, alakítunk, valósítunk meg, magunknak, régieknek és újaknak, a Kálvin térhez közeli edzőteremnek, a mi dojonknak, és az aikido iránt érdeklődőknek. Sűrű, tartalmas, izgalmas, sokszínű nap lesz, a cseresznyefa-virágzáson kicsit túl, a nyári forróság városra telepedésén kicsit innen.

Edzeni fogunk, csatakosat, s lesz műhelymunka is, kinek-kinek melyik technikával van nehézsége vagy épp öröme, mit csinálna szívesen, ó igen, a sankyo, hova is húzom vagy emelem az uke alkarját mikor megvan a fogás? S az újak, a dojoban legfiatalabbak, vajon eljutni-e velük egy kokyhu nage-ig vagy aihanmi katatedori-ból ikkyo omote-ig? Porszívózás, portalanítás, szétszórt szemét kihordás, magunknak, én neked csinálom, te nekem, rend s tisztaság legyen a budo helyén, szenteld fel újra a tatamit azzal, hogy lerakod velem, hézag, törés ne legyen, s a dobás, az esés, biztonságosan történhessen…

Legyen ünnep!

A Dojo Napja nem takarításról és nem is csak egy újabb edzésről szól.

Megtanít az ünnepre, és az ünnep megélésére. A mi ünnepünkére.

A hely, az Út Követésének Helye – ez a dojo, és amit te és én együtt tenni fogunk, az annak tettekbe forduló tisztelete, magunkért és edzőtársainkért.

Dojo csak ott van, hol budo van. Már nem bentlakásos iskolákban, az uchideshi gyakorlási formájában. Hanem a hétköznapokban, és a hétköznapokban megéltté tett ünnepekben.

S hol budo van, ott ünnepnek időnként helye van. A magunk, a hely, és a kölcsönösség ünnepének. Az újak segítésének. A legújabbak tatamira hívásának. A nekik adott bátorító mosolyoknak. A figyelemnek, hogy kit hova gurítunk, kit hova dobunk. Kivel, milyen módon dolgozunk, teremtjük meg és tartjuk fenn a kontaktust.

A közös jelentéstulajdonítás és jelentésmegélés semmivel nem összetéveszthető eufóriájának, amazonasi esőerdők rejtett sámánnövényeinek tálakba morzsolt leveleiből merített eksztázisának.

A budo, az aikido és a dojo ünnepén.

A közösség magára találásának és önmagáért való önfeledésének napján.

Te választasz magadnak dolgot!

Én ezek miatt megyek el a Zumm Aikido Dojo Napjára. Mert részese és tevékeny alakítója szeretnék lenni valaminek, amit magunk hozunk létre és teremtünk újjá, és annak, amikor az újjáteremtés kitüntetett ünnepet kap.

Lehetne persze másként.

Energiát edzésidőn túli dobálózással levezetni, mást akarni, mást választani.

Másra szánni.

Azt amit épp most az ünnepnek készülünk adni.

Lehetne. De nem így lesz. Előtte állok a választásomnak, s nem pedig mögötte. Jelen vagyok, ott vagyok, és ott is akarok maradni döntésemben. Ahogy én vagyok jelen a pillanatban, a tökéletessé tett időben amikor ukémmal dolgozok, és amikor – ahogy O’Sensei mondta – egy szemvillanás alatt döntök életről és halálról.

Én az életet választom, az élet mellett, az ünnep mellett döntök. Ezért is megyek el a Dojo Napjára. Másra „szánni” sokkal egyszerűbb. Dönteni felelősen döntök. Az uke élete a kezemben van, és a megélt ünnep után azt szeretném, hogy közös gyakorlásunkban én is lehessek még az ő uke-ja…

Téged is várunk, helyed lesz ott!

Új aikido videó: bemutató a Fittparádén

Forgattunk egy új videót a budapesti 2017-es Fittparádén. Köszönjük a vágást Juhász Péternek!

Minden évben meghívást kapunk a Fittparádéra, ahol fél órában bemutathatjuk az aikidónkat. Idén Mátyás Edit, Juhász Péter, Biró András és Monostory Miklós vett részt a bemutatón.

Kezdő aikido-tanfolyamot indítunk 2016. januárjától!

Kezdő aikido-tanfolyamot indítunk 2016. januárjától!

„A Béke Művészete veled kezdődik”

– mondta Ueshiba Morihei, az aikido alapítója.

 

2016. január 11-től a Zumm Aikido Egyesület három hónapos kezdő aikido-tanfolyamot hirdet olyanoknak, akik még nem vettek részt aikido-edzésen, vagy újra elkezdenének aikidózni.

 

A kezdő aikido-tanfolyam tematikája:

– légzés, légzőgyakorlatok
– a fizikai test anatómiailag helyes megerősítése, nyújtások és erősítés
– lépések az aikidóban
– ütő- és rúgótechnikák
– gurulások, esések
– alapvető aikido-technikák
– a harcművészet alapelvei, filozófiai és elméleti háttere

 

Tanulás oktatás aikido lanyA kezdő aikido-tanfolyam helye és ideje: Budapest, XIII. kerület, Tüzér utca 56., hétfő-szerda-péntek, 19.00 – 20.30, 2015. január – február – március

Első edzés és regisztráció: 2016. január 11., hétfő, 18.45.

Utolsó edzés: 2016. március 11., péntek

A tanfolyam egy edzőtáborral és vizsgával zárul, amelyről a résztvevők oklevelet kapnak.

A kezdő aikido-tanfolyam ára: 22.000 Ft

(ha a tanfolyamra jelentkezel, az edzés havidíjához képest automatikusan 5000 Ft kedvezményben részesülsz!)

Mit kapsz az aikidóval?

– Határozottabb és magabiztosabb leszel – jól jöhet, ha egyedül mész haza éjjel.
– Képes leszel kontroll alatt tartani saját magad, idővel másokat is – “éles” szituációkat csak hidegvérrel lehet megoldani.
– Megtanulsz ügyesen, könnyedén mozogni – nem fulladsz ki, ha elromlik a lift.
– Nyitottabbá, érdeklődőbbé és türelmesebbé válsz – előny a hétköznapi élet minden területén.
– Magad mögött hagyod a stresszt, kevesebbet fogsz idegeskedni – mindenképpen jót teszel az egészségednek.
– Új barátokra találsz egy nyitott, jófej közösségben – tartozni fogsz valahová.

Kattints ide, hogy megnézd az edzések helyét is időpontját!

Mi történik az első edzésen? Kattins ide és választ kapsz a kérdéseidre!

Milyen egy edzés? Nézd meg a videónkat:

Jelentkezz!

Ha január első hetében jelentkezel, további árengedményt adunk a január 9-i, bevezető edzőtáborunk árából!

Kezdő aikido edzést indítunk a Gönczy utcai dojóban!

Kezdő aikido edzést indítunk a Gönczy utcai dojóban!

Sze­ret­nél maga­biz­to­sabb és nyu­god­tabb lenni a hét­köz­na­pok­ban is?

Sze­ret­nél jobb tar­tást, ará­nyo­sabb alka­tot, jobb kon­dit? Fogyni szeretnél?

Min­dig is érde­kel­tek a harcmű­vé­sze­tek, de még nem merül­tél el egyik­ben sem komo­lyab­ban?

Olyan helyen pró­bál­nád ki magad, ahol a kezdő­ket nem verik el mind­járt az első edzé­sen?

Sze­ret­nél rea­lisz­ti­kus táma­dá­so­kat és tech­ni­ká­kat, de nem akarsz min­den edzés után monok­li­val haza­menni?

Sze­ret­nél pro­fik­tól tanulni, kul­tu­rált kör­nye­zet­ben?

tissier kickKipró­bál­nál egy olyan harcmű­vé­sze­tet, amely­nek saját filo­zó­fi­ája és elvei van­nak?

Nálunk mind­ezt kipró­bál­ha­tod – ráadá­sul az első edzés ingye­nes!


Korlátlan fejlődési lehetőségek várnak!


Mi tör­té­nik az első edzé­sen? Kat­tints az Aikido menüpontra és választ kapsz a kér­dé­se­idre!

Hatá­ro­zot­tabb és maga­biz­to­sabb leszel – jól jöhet, ha egye­dül mész haza éjjel.

Képes leszel kont­roll alatt tar­tani saját magad, idő­vel máso­kat is – “éles” szi­tu­á­ci­ó­kat csak hideg­vér­rel lehet meg­ol­dani.

Meg­ta­nulsz ügye­sen, könnye­dén mozogni – nem ful­ladsz ki, ha elrom­lik a lift.

Nyi­tot­tabbá, érdeklődőbbé és türel­me­sebbé válsz – előny a hét­köz­napi élet min­den terü­le­tén.

Magad mögött hagyod a stresszt, keve­seb­bet fogsz ide­ges­kedni – min­den­kép­pen jót teszel az egész­sé­ged­nek.

Új bará­tokra találsz egy nyi­tott, jó fej közös­ség­ben – tar­tozni fogsz vala­hová.

Nem utolsó sorban: ha decemberben, vagy januárban próbálnád ki nálunk az aikidót, ajándékba adjuk neked az első heti edzésedet, így az edzés ára 7000 Ft helyett csupán 5000 Ft! Jelentkezz az elérhetőségeinken az első edzésedre! Induljon a kaland!

X