Sze­ret­nél maga­biz­to­sabb és nyu­god­tabb lenni a hét­köz­na­pok­ban is?

Sze­ret­nél jobb tar­tást, ará­nyo­sabb alka­tot, jobb kon­dit? Fogyni szeretnél?

Min­dig is érde­kel­tek a harcmű­vé­sze­tek, de még nem merül­tél el egyik­ben sem komo­lyab­ban?

Olyan helyen pró­bál­nád ki magad, ahol a kezdő­ket nem verik el mind­járt az első edzé­sen?

Sze­ret­nél rea­lisz­ti­kus táma­dá­so­kat és tech­ni­ká­kat, de nem akarsz min­den edzés után monok­li­val haza­menni?

Sze­ret­nél pro­fik­tól tanulni, kul­tu­rált kör­nye­zet­ben?

tissier kickKipró­bál­nál egy olyan harcmű­vé­sze­tet, amely­nek saját filo­zó­fi­ája és elvei van­nak?

Nálunk mind­ezt kipró­bál­ha­tod – ráadá­sul az első edzés ingye­nes!


Korlátlan fejlődési lehetőségek várnak!


Mi tör­té­nik az első edzé­sen? Kat­tints az Aikido menüpontra és választ kapsz a kér­dé­se­idre!

Hatá­ro­zot­tabb és maga­biz­to­sabb leszel – jól jöhet, ha egye­dül mész haza éjjel.

Képes leszel kont­roll alatt tar­tani saját magad, idő­vel máso­kat is – “éles” szi­tu­á­ci­ó­kat csak hideg­vér­rel lehet meg­ol­dani.

Meg­ta­nulsz ügye­sen, könnye­dén mozogni – nem ful­ladsz ki, ha elrom­lik a lift.

Nyi­tot­tabbá, érdeklődőbbé és türel­me­sebbé válsz – előny a hét­köz­napi élet min­den terü­le­tén.

Magad mögött hagyod a stresszt, keve­seb­bet fogsz ide­ges­kedni – min­den­kép­pen jót teszel az egész­sé­ged­nek.

Új bará­tokra találsz egy nyi­tott, jó fej közös­ség­ben – tar­tozni fogsz vala­hová.

Nem utolsó sorban: ha decemberben, vagy januárban próbálnád ki nálunk az aikidót, ajándékba adjuk neked az első heti edzésedet, így az edzés ára 7000 Ft helyett csupán 5000 Ft! Jelentkezz az elérhetőségeinken az első edzésedre! Induljon a kaland!

X